تغییر کشور یا منطقه اپل آیدی

تغییر کشور یا منطقه اپل آیدی Change the country or region of Apple ID اگر به کشور یا منطقه جدیدی بروید ، می توانید کشور یا منطقه مرتبط با Apple ID خود را به روز کنید. قبل از به روزرسانی اطلاعات خود ، باید اعتبار فروشگاه خود را خرج کنید ، اشتراکتان را لغو کنید …

تغییر کشور یا منطقه اپل آیدی Read More »