تغییر ایمیل اپل ایدی

تغییر ایمیل اپل ایدی Change Apple id email اگر آدرس ایمیل جدیدی ایجاد کرده اید یا دیگر به آدرس قدیمی دسترسی ندارید، به روزرسانی Apple ID برای محافظت از حساب شما مهم است. در اینجا نحوه به روزرسانی Apple ID خود آورده شده است. تغییر آدرس رایانامه ای که به عنوان Apple ID خود استفاده …

تغییر ایمیل اپل ایدی Read More »